Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Privacy statement Van Poelje Academie

Van Poelje Academie verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Van Poelje Academie.

Verwerking persoonsgegevens

Van Poelje Academie behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Van Poelje Academie verzamelt persoonsgegevens bij het inschrijven lidmaatschap (online en langs andere weg), ontvangen giften, het aanmelden voor de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van de Van Poelje Academie.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;

Van Poelje Academie verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, contributies, deelnamegegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Van Poelje Academie, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Van Poelje Academie te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door [naam organisatie] worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze activiteiten die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u  melden aan Van Poelje Academie door een e-mail of een brief te sturen naar info@vanpoeljeacademie.nl.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt Van Poelje Academie gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Van Poelje Academie fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Van Poelje Academie maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Van Poelje Academie schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Cookies

Van Poelje Academie gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert.

Analytische cookies

Van Poelje Academie maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. [naam organisatie] gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Van Poelje Academie, dan kunt u deze richten aan Van Poelje Academie, via e-mailadres info@vanpoeljeacademie.nl contact met ons op.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

Van Poelje Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Van Poelje Academie adviseert u regelmatig de privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2018

Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.